JSOFT

Duy trì và đẩy mạnh các nội dung hợp tác trong lĩnh vực công vụ giữa các nước thành viên ASEAN và các nước đối tác đối thoại  (02/10/2022)

Sau thành công rất tốt đẹp của Hội nghị ACCSM lần thứ 21 và Hội nghị ACCSM+3 lần thứ 6 do Bộ Nội vụ tổ chức với vai trò Chủ tịch luân phiên. Bộ Nội vụ đã có báo cáo kết quả với Thủ tướng Chính phủ (Báo cáo số 4483/BC-BNV ngày 12/9/2022). Ngày 21/9/2022, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 6262/VPCP-HTQT thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh về kết quả Hội nghị những người đứng đầu các nền công vụ ASEAN và ASEAN+3, các nước đối tác đối thoại và Diễn đàn về Quản trị đất nước tốt. Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã đồng ý đề xuất của Bộ Nội vụ tại văn bản số 4483/BC-BNV.

Tổng kết công tác tổ chức Hội nghị ACCSM 21  (24/08/2022)

Sáng ngày 19/8, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức cuộc họp tổng kết công tác tổ chức Hội nghị những người đứng đầu các nền công vụ ASEAN và ASEAN+3, các nước đối tác đối thoại và Diễn đàn Quản trị đất nước tốt trong khuôn khổ Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ lần thứ 21 (Hội nghị ACCSM 21). Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì cuộc họp.

Kế hoạch hành động thực hiện tuyên bố ASEAN về tăng cường sự thích ứng của nền công vụ đối với với các thách thức mới  (24/08/2022)

Sáng ngày 05/8, tại Hà Nội, với vai trò Chủ tịch luân phiên Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ lần thứ 21, Bộ Nội vụ Việt Nam tổ chức Hội nghị những người đứng đầu các nền công vụ Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ lần thứ 21 (ACCSM HEAD) với chủ đề: “Hiện đại hóa nền công vụ hướng tới Cộng đồng ASEAN gắn kết và thích ứng”.

Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế  (24/08/2022)

Ngày 04/8, trong khuôn khổ Hội nghị Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ lần thứ 21 (ACCSM 21) đã diễn ra Diễn đàn Quản trị đất nước tốt với chủ đề: “Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế”.

Hợp tác hơn nữa trong việc nâng cao năng lực đội ngũ công chức của Lào và Việt Nam  (17/08/2022)

Bộ Nội vụ Việt Nam đã chuẩn bị rất công phu cho Hội nghị ACCSM 21, Hội nghị ACCSM +3 lần thứ 6 và Diễn dàn Quản trị đất nước tốt. Những nội dung chính trong khuôn khổ Hội nghị này cũng như bài phát biểu của Đoàn đại biểu Việt Nam đã được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, là yếu tố quan trọng trong việc tổ chức thành công Hội nghị quốc tế này.

Tuyên bố ASEAN về việc tăng cường sự đáp ứng của nền công vụ đối với các thách thức mới  (26/07/2022)

Giới thiệu chung về Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ  (05/07/2022)

Vai trò Chủ tịch luân phiên ACCSM lần thứ 21 của Bộ Nội vụ Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2022  (05/07/2022)

Hội thảo khoa học góp ý dự thảo Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” giai đoạn 2022 – 2030  (25/07/2022)

Chuyển đổi số - động lực cải cách nền hành chính  (25/07/2022)

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Quyết liệt hơn nữa trong triển khai công tác cải cách hành chính  (25/07/2022)

Lĩnh vực hội và tổ chức phi chính phủ  (05/07/2022)

Lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức  (05/07/2022)

Lĩnh vực cán bộ, công chức, viên chức nhà nước  (05/07/2022)

JSOFT