JSOFT
Kế hoạch hành động thực hiện tuyên bố ASEAN về tăng cường sự thích ứng của nền công vụ đối với với các thách thức mới
Sáng ngày 05/8, tại Hà Nội, với vai trò Chủ tịch luân phiên Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ lần thứ 21, Bộ Nội vụ Việt Nam tổ chức Hội nghị những người đứng đầu các nền công vụ Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ lần thứ 21 (ACCSM HEAD) với chủ đề: “Hiện đại hóa nền công vụ hướng tới Cộng đồng ASEAN gắn kết và thích ứng”.

 

Ông Chu Tuấn Tú báo cáo tại Hội nghị

 

Báo cáo kế hoạch hành động thực hiện tuyên bố ASEAN về tăng cường sự thích ứng của nền công vụ đối với với các thách thức mới, ông Chu Tuấn Tú, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nội vụ cho biết, Tuyên bố ASEAN về tăng cường sự thích ứng của nền công vụ đối với các thách thức mới được Người đứng đầu các nước ASEAN thông qua tạm thời năm 2021 và sau đó được ghi nhận tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 38 và 39. 


Kế hoạch hành động để thực hiện Tuyên bố này bao gồm các hoạt động/dự án sáng kiến được thực hiện ở cấp quốc gia và khu vực với các mục tiêu cụ thể: 

Cấp quốc gia

Khuyến khích các Quốc gia Thành viên ASEAN (AMS) tích hợp/đưa nội dung của Tuyên bố vào quá trình hoạch định chính sách của họ.

Khuyến khích AMS tuyên truyền phổ biến nội dung của Tuyên bố cho các bộ và/hoặc các bên liên quan và dịch Tuyên bố sang ngôn ngữ quốc gia mình.

Khuyến khích AMS chuyển các cam kết trong Tuyên bố thành thực tiễn bằng cách lồng ghép / đưa vào quá trình hoạch định chính sách của họ.

Cấp khu vực

Khuyến khích AMS để phát triển các sáng kiến mới trong Kế hoạch làm việc ACCSM và ACCSM + 3 2021-2025 để thực hiện Tuyên bố.

Khuyến khích AMS tăng cường hợp tác với các đối tác tiềm năng như các nước ASEAN + 3, các đối tác đối thoại khác và Tổ chức quốc tế.

Tiến hành các cuộc họp, đối thoại chung và các hoạt động khác để chia sẻ thông tin và các thông lệ tốt với tư cách là những người hoạt động để thực hiện Tuyên bố.
 

Quang cảnh Hội nghị
 
Các hoạt động/dự án/sáng kiến trong Chương trình làm việc của AMS tương ứng với nội dung chương trình hành động của Tuyên bố này cụ thể:

Đối với lĩnh vực ưu tiên số 1: Tăng cường đội ngũ lãnh đạo có tính đáp ứng và chuyển đổi trong nền công vụ để có các chính sách và biện pháp ứng phó kịp thời và hiệu quả đối với các thách thức và môi trường đang thay đổi, và để tận dụng các cơ hội vì lợi ích của người dân ASEAN.  Chúng ta có 04 hoạt động/dự án/sáng kiến trong khuôn khổ ACCSM và 12 hoạt động/dự án/sáng kiến trong khuôn khổ ACCSM+3. 

Đối với nhóm hoạt động thuộc lĩnh vực ưu tiên này ACCSM có 03 hoạt động/dự án/sáng kiến đã được lên kế hoạch, 01 hoạt động/dự án/sáng kiến đã hoàn thành.  ACCSM +3 có 10 hoạt động/dự án/sáng kiến đã được lên kế hoạch, 02 hoạt động/dự án/sáng kiến đã hoàn thành.

Đối với lĩnh vực ưu tiên số 2: Tăng cường phát triển các kỹ năng hơn nữa cho công chức thông qua các chương trình/sáng kiến như Trung tâm nguồn ASEAN (ARCs) và Mạng lưới Viện Đào tạo công vụ ASEAN (PSTIs) để đảm bảo năng lực của công chức vẫn được duy trì phù hợp với môi trường đang thay đổi; Chúng ta có 18 hoạt động/dự án/sáng kiến trong khuôn khổ ACCSM và 08 hoạt động/dự án/sáng kiến trong khuôn khổ ACCSM+3. 

Đối với nhóm hoạt động thuộc lĩnh vực ưu tiên này ACCSM có 10 hoạt động/dự án/sáng kiến đã được lên kế hoạch, 05 hoạt động/dự án/sáng kiến đã hoàn thành, ACCSM +3 có 05 hoạt động/dự án/sáng kiến đã được lên kế hoạch,  03 hoạt động/dự án/sáng kiến đã hoàn thành.

Đối với lĩnh vực ưu tiên số 3: Cải thiện tính hiệu quả và năng suất của các dịch vụ công thông qua hiện đại hóa, cải cách, và đơn giản hóa các thủ tục hành chính bằng cách tập trung giải quyết các nút thắt và bất cập, và tạo ra các hệ thống mở cho sự tham gia của tất cả các bên; Chúng ta có 25 hoạt động/dự án/sáng kiến trong khuôn khổ ACCSM và 23 hoạt động/dự án/sáng kiến trong khuôn khổ ACCSM+3. 

Đối với nhóm hoạt động thuộc lĩnh vực ưu tiên này ACCSM có 14 hoạt động/dự án/sáng kiến đã được lên kế hoạch, 07 hoạt động/dự án/sáng kiến đã hoàn thành, 01 hoạt động/dự án/sáng kiến đang triển khai và 03  hoạt động/dự án/sáng kiến thuộc nhóm thực hiện định kỳ. ACCSM +3 có 14 hoạt động/dự án/sáng kiến đã được lên kế hoạch, 05 hoạt động/dự án/sáng kiến đã hoàn thành, 01 hoạt động/dự án/sáng kiến đang triển khai và 03 hoạt động/dự án/sáng kiến thuộc nhóm thực hiện định kỳ.

Đối với lĩnh vực ưu tiên số 4: Tăng cường chính phủ số, kinh tế số và xã hội số trong khu vực và đồng thời, đẩy mạnh xây dựng chính sách và các khuôn khổ pháp lý để tận dụng sự tiến bộ của kỹ thuật số, giảm thiểu hạn chế và các thách thức phát sinh từ nó, và bảo vệ quyền riêng tư về dữ liệu. Chúng ta có 24 hoạt động/dự án/sáng kiến trong khuôn khổ ACCSM và 21 hoạt động/dự án/sáng kiến trong khuôn khổ ACCSM+3. 

Đối với nhóm hoạt động thuộc lĩnh vực ưu tiên này ACCSM có 13 hoạt động/dự án/sáng kiến đã được lên kế hoạch, 06 hoạt động/dự án/sáng kiến đã hoàn thành, 01 hoạt động/dự án/sáng kiến đang triển khai và 04 hoạt động/dự án/sáng kiến định kỳ.  ACCSM +3 có 14 hoạt động/dự án/sáng kiến đã được lên kế hoạch, 04 hoạt động/dự án/sáng kiến đã hoàn thành, 03 hoạt động/dự án/sáng kiến định kỳ.

Đối với lĩnh vực ưu tiên số 5: Tăng cường hơn nữa hợp tác và phối hợp liên trụ cột và liên ngành để thúc đẩy quản trị tốt đóng góp xây dựng một Cộng đồng ASEAN gắn kết người dân, vì lợi ích của người dân, toàn diện, bền vững, tự cường và năng động. Chúng ta có 02 hoạt động/dự án/sáng kiến trong khuôn khổ ACCSM và 0 hoạt động/dự án/sáng kiến.trong khuôn khổ ACCSM+3. 

Đối với nhóm hoạt động thuộc lĩnh vực ưu tiên này ACCSM có 01 hoạt động/dự án/sáng kiến đã được lên kế hoạch, 01 hoạt động/dự án/sáng kiến đã hoàn thành. 

Ngoài ra có một số hoạt động/dự án/sáng kiến chưa xác định sự tương ứng với các lĩnh ưu tiên nào trong Tuyên bố. Cụ thể là 02 hoạt động/dự án/sáng kiến trong khuôn khổ ACCSM và cả hai đều là các hoạt động/dự án/sáng kiến đã được lên kế hoạch. ACCSM +3 có 07 hoạt động/dự án/sáng kiến với 05 hoạt động/dự án/sáng kiến đã được lên kế hoạch và 02 hoạt động/dự án/sáng kiến đã hoàn thành.

Thanh Tuấn

Tuyên bố ASEAN về việc tăng cường sự đáp ứng của nền công vụ đối với các thách thức mới  (26/07/2022)

Giới thiệu chung về Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ  (05/07/2022)

Vai trò Chủ tịch luân phiên ACCSM lần thứ 21 của Bộ Nội vụ Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2022  (05/07/2022)