JSOFT
Duy trì và đẩy mạnh các nội dung hợp tác trong lĩnh vực công vụ giữa các nước thành viên ASEAN và các nước đối tác đối thoại
Sau thành công rất tốt đẹp của Hội nghị ACCSM lần thứ 21 và Hội nghị ACCSM+3 lần thứ 6 do Bộ Nội vụ tổ chức với vai trò Chủ tịch luân phiên. Bộ Nội vụ đã có báo cáo kết quả với Thủ tướng Chính phủ (Báo cáo số 4483/BC-BNV ngày 12/9/2022). Ngày 21/9/2022, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 6262/VPCP-HTQT thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh về kết quả Hội nghị những người đứng đầu các nền công vụ ASEAN và ASEAN+3, các nước đối tác đối thoại và Diễn đàn về Quản trị đất nước tốt. Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã đồng ý đề xuất của Bộ Nội vụ tại văn bản số 4483/BC-BNV.

 


Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì Hội nghị những người đứng đầu các nền công vụ Hợp tác ASEAN+3 về các vấn đề công vụ lần thứ 6 (ACCSM+3), ngày 05/8/2022.

 

Trên cơ sở các kết quả đạt được tại Hội nghị ACCSM 21, Bộ Nội vụ kính đề xuất Thủ tướng Chính phủ quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện để Bộ Nội vụ triển khai các nội dung sau: 

1) Duy trì và đẩy mạnh các nội dung hợp tác trong lĩnh vực công vụ giữa các nước thành viên ASEAN và với các nước đối tác đối thoại Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, chú trọng đến công tác quản lý nhân sự, phát triển nguồn nhân lực khu vực công mỗi quốc gia; hợp tác chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường năng lực thực thi công vụ, phối hợp triển khai các nội dung hợp tác và các sáng kiến Cộng đồng ASEAN. 

2) Tham khảo kinh nghiệm, xây dựng nền công vụ thực sự đổi mới, hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng tốt hơn các thách thức mới, là động lực cho quản trị đất nước tốt, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và phát triển bền vững. 

3) Triển khai thực hiện “Tuyên bố ASEAN về tăng cường sự đáp ứng của nền công vụ đối với các thách thức mới”. Tăng cường vai trò lãnh đạo chuyển đổi, tiếp tục bồi dưỡng, xây dựng kỹ năng cho công chức, cải thiện hiệu quả và năng suất của việc cung cấp dịch vụ công, thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, thúc đẩy hợp tác và phối hợp liên ngành và liên trụ cột để tăng cường quản trị đất nước tốt. 

4) Xây dựng và phát triển Trung tâm Nguồn ASEAN có đủ nguồn lực về kinh phí, con người, cơ sở vật chất, qua đó tham gia chủ động, tích cực hơn nữa trong các hoạt động hợp tác của ASEAN và ASEAN+3./.

Nguồn: tcnn.vn

Tuyên bố ASEAN về việc tăng cường sự đáp ứng của nền công vụ đối với các thách thức mới  (26/07/2022)

Giới thiệu chung về Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ  (05/07/2022)

Vai trò Chủ tịch luân phiên ACCSM lần thứ 21 của Bộ Nội vụ Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2022  (05/07/2022)