JSOFT
Lĩnh vực Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước
Lĩnh vực Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước

 

STT

Nội dung

Tổng số

I

Số lượng đơn vị sự nghiệp công lập (30/9/2016)

56.839

1

Đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

1.109

2

Đơn vị sự nghiệp công lập của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc

55.730

II

Biên chế (năm 2016)

2.369.972

1

Tổng số biên chế công chức

272.952

2

Tổng số người làm việc (biên chế sự nghiệp)

2.097.020

Nguồn: Vụ Tổ chức - Biên chế, Bộ Nội vụ


Tuyên bố ASEAN về việc tăng cường sự đáp ứng của nền công vụ đối với các thách thức mới  (26/07/2022)

Giới thiệu chung về Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ  (05/07/2022)

Vai trò Chủ tịch luân phiên ACCSM lần thứ 21 của Bộ Nội vụ Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2022  (05/07/2022)