JSOFT
Lĩnh vực hội và tổ chức phi chính phủ
Lĩnh vực hội và tổ chức phi chính phủ

 

STT

Nội dung

Tổng số

1

 

Thực hiện thẩm định, cho phép thành lập mới ; ; 

 

53 hội, 22 quỹ; giải thể 01 hội

2

Thu hồi giấy phép 

02 quỹ

3

Trung bình hàng năm cho phép tổ chức đại hội nhiệm kỳ theo đúng quy định của pháp luật.

50

Nguồn: Báo cáo số 135/BC-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ tổng kết công tác giai đoạn 2016 - 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 ngành Nội vụ; Thông tin tiếp tục được cập nhật.


Tuyên bố ASEAN về việc tăng cường sự đáp ứng của nền công vụ đối với các thách thức mới  (26/07/2022)

Giới thiệu chung về Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ  (05/07/2022)

Vai trò Chủ tịch luân phiên ACCSM lần thứ 21 của Bộ Nội vụ Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2022  (05/07/2022)