JSOFT
Lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
Lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

 

STT

Nội dung

Tổng số

(Lượt người)

1

Tổng số cán bộ, công chức các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong cả nước được đào tạo, bồi dưỡng (không bao gồm Bộ Công an và Bộ Quốc phòng)

130.000

 2 Tổng số cán bộ, công chức hành chính cấp tỉnh được đào tạo, bồi dưỡng  300
          3 Tổng số cán bộ, công chức hành chính cấp huyện trở lên được đào tạo, bồi dưỡng 14.000
 4 Tổng số cán bộ, công chức cấp xã được đào tạo, bồi dưỡng   197.000 
 5 Tổng số viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trong cả nước được đào tạo, bồi dưỡng 1.160.000 

Nguồn: Kết quả năm 2019 được tổng hợp trên Phần mềm tổng hợp kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Nội vụ (http://kqdt.moha.gov.vn), Vụ Đào tạo tính đến hết ngày 12/3/2020
Vụ Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ cung cấp


Tuyên bố ASEAN về việc tăng cường sự đáp ứng của nền công vụ đối với các thách thức mới  (26/07/2022)

Giới thiệu chung về Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ  (05/07/2022)

Vai trò Chủ tịch luân phiên ACCSM lần thứ 21 của Bộ Nội vụ Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2022  (05/07/2022)