JSOFT
Lĩnh vực chính quyền địa phương, địa giới hành chính
Lĩnh vực chính quyền địa phương, địa giới hành chính

 

STT

Nội dung

Tổng số

I

SỐ LƯỢNG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH (tính đến 31/12/2020)

1

Cấp tỉnh

63

 

 

Tỉnh

58

 

 

Thành phố trực thuộc Trung ương

5

2

Cấp huyện

705

 

 

Thành phố 

 

 

 

Thị xã

 

 

 

Quận

 

 

 

Huyện

 

3

Cấp xã

10.603

 

 

 

 

 

Phường

 

 

 

Thị trấn

 

II

THÔN, TỔ DÂN PHỐ (tính đến 31/12/2020)

 

Số thôn, tổ dân phố

98.455

 

 

Số Tổ dân phố

 

 

 

Số thôn

 

III

SỐ LƯỢNG XÃ ĐẢO (đã có Quyết định công nhận)

1

Cấp xã

 

 

 

Xã đảo

85

 

 

Huyện đảo

12

IV

SỐ PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ (Tính đến 31/12/2019)

1

Cấp huyện

 

 

    Thành phố  77
(trong đó: loại I: 53; loại II: 10; loại III: 14)
    Thị xã  49
 (trong đó: loại I: 9; loại II: 19; loại III: 17; cpl: 4) 
    Quận 49
(trong đó: loại I: 37; loại II: 6; loại III: 5; cpl: 1)
    Huyện 532
(trong đó: loại I: 118; loại II: 316; loại III: 93; cpl: 5)
 2  Cấp xã  Xã 8.324
(trong đó: loại I: 2.382; loại II: 4.609; loại III: 1330; cpl: 3) 
     Phường 1.680
(trong đó: loại I: 838; loại II: 697; loại III: 141; cpl: 4)
     Thị Trấn 610
 (trong đó: loại I: 206; loại II: 287; loại III: 117)

V

SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP (nhiệm kỳ 2016 - 2021)

1

Số lượng Đại biểu UBND các cấp 

 

 

 

Cấp tỉnh

1.526

     Cấp huyện  11.668

 

 

Cấp xã

46.759

2

Số lượng Đại biểu HĐND các cấp 

 

 

 

Cấp tỉnh

3.774

 

 

Cấp huyện

23.694

 

 

Cấp xã

270.656

 VI SỐ LƯỢNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở THÔN, TÔ DÂN PHỐ 04/2018  832.869 
     Cấp xã  183.311
    Thôn tổ dân phố   649.558

Nguồn: Báo cáo số 135/BC-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ tổng kết công tác giai đoạn 2016 - 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 ngành Nội vụ; Thông tin tiếp tục được cập nhật.Tuyên bố ASEAN về việc tăng cường sự đáp ứng của nền công vụ đối với các thách thức mới  (26/07/2022)

Giới thiệu chung về Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ  (05/07/2022)

Vai trò Chủ tịch luân phiên ACCSM lần thứ 21 của Bộ Nội vụ Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2022  (05/07/2022)