JSOFT
Lĩnh vực cán bộ, công chức, viên chức nhà nước
Lĩnh vực cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

 

STT

Nội dung

Tổng số

(Người)

1

Biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2021

247.344

 2 Biên chế sự nghiệp năm 2021  1.783.174
3 Số lượng cán bộ, công chức cấp xã và số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố   1.031.851

Nguồn: Báo cáo số 135/BC-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ tổng kết công tác giai đoạn 2016 - 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 ngành Nội vụ; Thông tin tiếp tục được cập nhật.


Tuyên bố ASEAN về việc tăng cường sự đáp ứng của nền công vụ đối với các thách thức mới  (26/07/2022)

Giới thiệu chung về Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ  (05/07/2022)

Vai trò Chủ tịch luân phiên ACCSM lần thứ 21 của Bộ Nội vụ Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2022  (05/07/2022)