JSOFT
Lĩnh vực hội và tổ chức phi chính phủ
Lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
Lĩnh vực cán bộ, công chức, viên chức nhà nước
Lĩnh vực chính quyền địa phương, địa giới hành chính
Lĩnh vực Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước

Tuyên bố ASEAN về việc tăng cường sự đáp ứng của nền công vụ đối với các thách thức mới  (26/07/2022)

Giới thiệu chung về Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ  (05/07/2022)

Vai trò Chủ tịch luân phiên ACCSM lần thứ 21 của Bộ Nội vụ Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2022  (05/07/2022)