JSOFT
Tuyên bố ASEAN về việc tăng cường sự đáp ứng của nền công vụ đối với các thách thức mới
CHÚNG TÔI, Người đứng đầu nền công vụ các nước thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (sau đây gọi tắt là ASEAN) bao gồm Brunei Darussalam, Vương quốc Campuchia, Cộng hòa Indonesia, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Malaysia, Cộng hòa liên bang Myanmar, Cộng hòa Philippines, Cộng hòa Singapore, Vương quốc Thái Lan, Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

NHẬN THẤY tầm quan trọng của nền công vụ đóng vai trò quan trọng trong việc quản trị đất nước tốt, là trụ cột của phát triển quốc gia và hợp tác khu vực như được đề cập đến trong Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 được thông qua tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 30 ngày 30 tháng 4 năm 2017 tại Manila, Philippines;


KHẲNG ĐỊNH cam kết xây dựng một nền công vụ tăng tốc, hiệu quả và lấy con người làm trung tâm như đã thống nhất trong Tuyên bố ASEAN về Tăng cường Quản trị tốt và thúc đẩy nền công vụ tăng tốc trong nền kinh tế số đã được thông qua và ký kết tại Hội nghị dành riêng cho những người đứng đầu nền công vụ lần thứ 3 ngày 23 tháng 8 năm 2019 tại Bangkok, Thái Lan;

TIẾP TỤC KHẲNG ĐỊNH vai trò then chốt và đóng góp của nền công vụ trong việc thực hiện các chiến lược và biện pháp trong Khung phục hồi tổng thể ASEAN và Kế hoạch thực hiện Khung phục hồi này được thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 37 ngày 12 tháng 11 năm 2020;

NHẬN THỨC được tầm quan trọng của việc xây dựng các sáng kiến và chính sách phòng ngừa hiệu quả giai đoạn đầu thông qua thúc đẩy văn hóa quản trị tốt ở tất cả các cấp như được đề cập tại Tuyên bố ASEAN về văn hóa phòng ngừa vì một xã hội hòa bình, hòa nhập, phục hồi, lành mạnh và hài hòa;

NHẬN THỨC được tác động tiêu cực sâu rộng của đại dịch toàn cầu chưa từng có COVID-19, ảnh hưởng đến sinh kế và sức khỏe của người dân ASEAN và đến các nền kinh tế ASEAN;

NHẬN THỨC HƠN NỮA các bất ổn ngày càng gia tăng của các vấn đề toàn cầu như cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, biến đổi khí hậu và xã hội già hóa, môi trường kinh tế và chính trị quốc tế, các vấn đề phi truyền thống của khu vực, các thách thức nội tại của các quốc gia thành viên ASEAN đòi hỏi nền công vụ phải có sự đáp ứng một cách gắn kết và tổng thể;

CÔNG NHẬN rằng các nước thành viên ASEAN cần cấp thiết thúc đẩy nền công vụ theo hướng tự cường hơn và đáp ứng hơn đối với các thách thức mới trong tương lai và trở thành một chất xúc tác cho quản trị tốt và phát triển bền vững trong ASEAN và trong các nước thành viên ASEAN;

DO ĐÓ, ACCSM THỐNG NHẤT CÙNG NỖ LỰC ĐỂ:

1. Tăng cường đội ngũ lãnh đạo có tính đáp ứng và chuyển đổi trong nền công vụ để có các chính sách và biện pháp ứng phó kịp thời và hiệu quả đối với các thách thức và môi trường đang thay đổi, và để tận dụng các cơ hội vì lợi ích của người dân ASEAN;

2. Tăng cường phát triển các kỹ năng hơn nữa cho công chức thông qua các chương trình/sáng kiến như Trung tâm nguồn ASEAN (ARCs) và Mạng lưới Viện Đào tạo công vụ ASEAN (PSTIs) để đảm bảo năng lực của công chức vẫn được duy trì phù hợp với môi trường đang thay đổi;

3. Cải thiện tính hiệu quả và năng suất của các dịch vụ công thông qua hiện đại hóa, cải cách, và đơn giản hóa các thủ tục hành chính bằng cách tập trung giải quyết các nút thắt và bất cập, và tạo ra các hệ thống mở cho sự tham gia của tất cả các bên;

4. Tăng cường chính phủ số, kinh tế số và xã hội số trong khu vực và đồng thời, đẩy mạnh xây dựng chính sách và các khuôn khổ pháp lý để tận dụng sự tiến bộ của kỹ thuật số, giảm thiểu hạn chế và các thách thức phát sinh từ nó, và bảo vệ quyền riêng tư về dữ liệu.

5. Tăng cường hơn nữa hợp tác và phối hợp liên trụ cột và liên ngành để thúc đẩy quản trị tốt đóng góp xây dựng một Cộng đồng ASEAN gắn kết người dân, vì lợi ích của người dân, toàn diện, bền vững, tự cường và năng động.

CHÚNG TÔI giao nhiệm vụ cho cuộc họp Quan chức cấp cao (SOM) của Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ (ACCSM) thực hiện các cam kết trong Tuyên bố này.

THÔNG QUA vào ngày Ba Mươi tháng Sáu năm Hai Không Hai Mốt với một bản gốc duy nhất bằng tiếng Anh.

Tuyên bố ASEAN về việc tăng cường sự đáp ứng của nền công vụ đối với các thách thức mới  (26/07/2022)

Giới thiệu chung về Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ  (05/07/2022)

Vai trò Chủ tịch luân phiên ACCSM lần thứ 21 của Bộ Nội vụ Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2022  (05/07/2022)