JSOFT
Giới thiệu chung về Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ
Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ (Asean Cooperation on Civil Service Matters – ACCSM) đã được thiết lập từ năm 1981, để tăng cường phối hợp giữa các nước thành viên ASEAN, với niềm tin rằng việc hợp tác giữa các nền công vụ là chìa khóa để thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nước thành viên và để đóng góp vào việc hình thành Cộng đồng ASEAN, và xa hơn nữa, việc tăng cường hợp tác khu vực để đạt được tính năng động và thực thi công vụ hiệu quả cũng sẽ đóng góp cho việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 - một Cộng đồng gắn kết về chính trị, liên kết về kinh tế, sẻ chia trách nhiệm về xã hội, vận hành trên cơ sở nhà nước pháp quyền hướng tới phục vụ người dân, lấy người dân là trung tâm.


Sứ mệnh của ACCSM là đóng góp cho sự thành công của Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025, phối hợp xây dựng các nền công vụ hiệu lực, hiệu quả, có trách nhiệm và quản trị tốt, thông qua:  


(i) Tăng cường các hoạt động hiện có để kết nối, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm giữa các nước thành viên; 


(ii) Thúc đẩy và tạo điều kiện trao đổi các thực tiễn tốt, các đổi mới quản lý công thông qua vai trò của các Trung tâm Nguồn ASEAN như là nơi đưa ra các kiến thức chuyên môn trong các lĩnh vực tương ứng; 


(iii) Xây dựng các sáng kiến hỗ trợ nền công vụ các nước ASEAN phát triển và trao đổi các thực tiễn tốt; và


(iv) Triển khai các chương trình liên quan đến công vụ, công chức với sự hỗ trợ của các đối tác đối thoại ASEAN và các tổ chức khu vực và quốc tế. 


Tất cả 10 nước thành viên đều đã luân phiên đảm nhiệm vai Chủ tịch ACCSM (trong các năm 2001 và 2002, Bộ Nội vụ Việt Nam cũng đã hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch ACCSM).


Tuyên bố ASEAN về việc tăng cường sự đáp ứng của nền công vụ đối với các thách thức mới  (26/07/2022)

Giới thiệu chung về Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ  (05/07/2022)

Vai trò Chủ tịch luân phiên ACCSM lần thứ 21 của Bộ Nội vụ Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2022  (05/07/2022)