JSOFT
CHÚNG TÔI, Người đứng đầu nền công vụ các nước thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (sau đây gọi tắt là ASEAN) bao gồm Brunei Darussalam, Vương quốc Campuchia, Cộng hòa Indonesia, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Malaysia, Cộng hòa liên bang Myanmar, Cộng hòa Philippines, Cộng hòa Singapore, Vương quốc Thái Lan, Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ (Asean Cooperation on Civil Service Matters – ACCSM) đã được thiết lập từ năm 1981, để tăng cường phối hợp giữa các nước thành viên ASEAN, với niềm tin rằng việc hợp tác giữa các nền công vụ là chìa khóa để thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nước thành viên và để đóng góp vào việc hình thành Cộng đồng ASEAN, và xa hơn nữa, việc tăng cường hợp tác khu vực để đạt được tính năng động và thực thi công vụ hiệu quả cũng sẽ đóng góp cho việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 - một Cộng đồng gắn kết về chính trị, liên kết về kinh tế, sẻ chia trách nhiệm về xã hội, vận hành trên cơ sở nhà nước pháp quyền hướng tới phục vụ người dân, lấy người dân là trung tâm.
Từ thành công của Năm Chính phủ Việt Nam đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN 2020, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tất cả các kênh chuyên ngành hợp tác ASEAN, trong đó có ACCSM cần chủ động hơn nữa trong việc đề xuất sáng kiến và ý tưởng mới, có tính khả thi, vừa củng cố quan hệ đa phương và vừa thúc đẩy song phương với từng nước trong Cộng đồng. Ngoài việc chủ động đưa ra sáng kiến, giải pháp hữu hiệu thúc đẩy các hoạt động hợp tác ASEAN, các bộ ngành và địa phương cần cam kết mạnh mẽ triển khai thực hiện các nội dung đã thống nhất, ký kết đồng thuận.
Cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ
Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ

Tuyên bố ASEAN về việc tăng cường sự đáp ứng của nền công vụ đối với các thách thức mới  (26/07/2022)

Giới thiệu chung về Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ  (05/07/2022)

Vai trò Chủ tịch luân phiên ACCSM lần thứ 21 của Bộ Nội vụ Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2022  (05/07/2022)